Jaarvergadering 2018

Uitnodiging voor de leden van de KBO Knegsel
Namens het bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Knegsel nodig ik u uit voor het bijwonen van de
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, welke gehouden zal worden op 
woensdag 14 maart 2018 in MFA De Leenhoef, Steenselseweg 8a te Knegsel.

Aanvang: 13.30 uur

AGENDA

 

  1. Opening door de voorzitter, dhr Harry Klaasen

2. Notulen jaarvergadering 2017 

3. Jaarverslag 2017

4. Financieel jaarverslag 2017

5. Verslag kascommissie, aftredend dhr Leo van der Heijden

6. Activiteitenplan 2018

7. Bestuursverkiezing

    Aftredend en niet herkiesbaar: mevr Riek van de Sande en dhr Wim Beerens

    Aftredend en herkiesbaar       : dhr Harry Klaasen

    Nieuw bestuurslid                   : dhr Toon Linschoten

8. Huldiging van negen personen wegens 25- jarig lidmaatschap KBO Knegsel

9. Rondvraag

PAUZE

Na de pauze zal de heer Jan Klaasen een inleiding geven met als titel: Knegsel in de jaren 50, vooruitkijken door terugblikken.

Jan Klaasen is geboren op de Mollenhoeve in Knegsel. Hij was leraar geschiledenis en filosofie en schreef in 2014 het boek "Europeanen in crisis, over historische menskunde".


Tevens wordt u vriendelijk verzocht de contributie a E 25,= per persoon over het jaar 2018 te voldoen voor 1 april 2018 op bankrekening NL69RABO0126100268 ten name van KBO Knegsel te Knegsel


Indien u bent verhinderd aanwezig te zijn op de jaarvergadering, laat dit dan a.u.b. even weten.

Namens het bestuur van KBO Knegsel,

Yvette Pluijms, secretaris.

Tel 040 2882794 of 06 44968503

Email kbosteunpuntknegsel @gmail.com